Filmtitel :

Byzantium

Byzantium

V.O. st fr & all

Von Neil Jordan

Altersfreigabe : 16

2012

Bye Bye Love

Bye Bye Love

V.Fran.

Von Peyton Reed

Altersfreigabe : EA

2002

Bye Bye Blondie

Bye Bye Blondie

V.Fran.

Von Virginie Despentes

Altersfreigabe : 6

2012

Bye Bye Blondie

Bye Bye Blondie

V.Fran.

Von Virginie Despentes

Altersfreigabe : 12

2012

Bye Bye Blackbird

Bye Bye Blackbird

V.O. st fr

Von Robinson Savary

Altersfreigabe : EA

2005

4
By the Sea

By the Sea

V.O. st fr & nl

Von Angelina Jolie Pitt

Altersfreigabe : 12

2015

By A Sharp Knife

By A Sharp Knife

V.O. st ang

Von Teodor Kuhn

Altersfreigabe : 16

2019

Butterfly on a Wheel

Butterfly on a Wheel

V.O. st fr & nl

Von Mike Barker

Altersfreigabe : EA

2006

Butterfly Effect

Butterfly Effect

V.Fran.

Von Eric Bress, J. Mackye Gruber

Altersfreigabe : EA

2003

5
Butterfly Effect

Butterfly Effect

V.O. st fr & nl

Von Eric Bress, J. Mackye Gruber

Altersfreigabe : 14

2003

5
Butterfly Effect

Butterfly Effect

V.All.

Von Eric Bress, J. Mackye Gruber

Altersfreigabe : 16

2003

5
Butterfly - Hu Die

Butterfly - Hu Die

V.All.

Von Yan Yan Mak

Altersfreigabe : 18

2004

Butterfly

Butterfly

V.O. st ang.

Von Yan Yan Mak

Altersfreigabe : EA

2004

Butterflies

Butterflies

V. Ang.

Von Max Jacoby

Altersfreigabe : EA

2005

Butenland

Butenland

V.All.

Von Marc Pierschel

Altersfreigabe : 12

2019

Butenland

Butenland

V.O. st ang

Von Marc Pierschel

Altersfreigabe : 12

2019

Butch Cassidy and the Sundance Kid

Butch Cassidy and the Sundance Kid

V.O. st fr

Von George Roy Hill

Altersfreigabe : EA

1969

But I Am a Cheerleader

But I Am a Cheerleader

V.O. st fr

Von Jamie Babitt

Altersfreigabe : EA

1999

Buster Keaton: Courts Métrages Programme1

Buster Keaton: Courts Métrages Programme1

Int. Ang.

Von Bustor Keaton, Eddie Cline

Altersfreigabe : EA

1920

Business As Usual

Business As Usual

V.O. st ang

Von Valentyn Vasyanovych

Altersfreigabe : EA

2012

)
Zurück zum Seitenanfang